top of page

NETWORK CARE,

EN LÄNK MELLAN KROPP OCH PSYKE

Lars-Olov Ahlborg & Anna Ahlefeldt

Ur tidningen Mellanrummet

Lars-Olov (Loas) Ahlborg och Anna Ahlefeldt är legi- timerade kiropraktorer med en femårig högskoleutbildning från Anglo European College of Chiropractic (AECC) i England, med examen 1995. De är båda vidareutbildade och fullt certifierade i samtliga tre nivåer i Network Care.

Artikeln nedan beskriver Network Care, en metod som med kroppen som utgångspunkt utvecklar strategier för ökat fysiskt, emotionellt och mentalt välbefinnande, ökad stresstolerans och förmåga att göra hälsobefrämjande livsstilsförändringar.

Stress i relation till vår kropp och hållning

Alla erfarenheter och upplevelser - fysiska, emotionella, mentala och själsliga - förankras i våra kroppar. Klinisk erfarenhet och vetenskaplig forskning visar att vår hälsa, livskvalitet och vårt generella välbefinnande är direkt relaterat till vår kropp, ryggrad och vårt nervsystem.

När inflödet av information blir större än vad vårt nervsystem har strategier för att hantera på ett effektivt och konstruktivt vis, reagerar vi genom att aktivera en stressrespons. Som en konsekvens anammar vi en försvarshållning, i vilken ryggraden har en central roll.

Det finns i grund och botten två typer av hållningar.

• Avslappnad hållning. Resurser finns tillgängliga för att läka och utvecklas i livet.

• Försvarshållning. Här är alla kroppens resurser inriktade på ren överlevnad, på att ta oss ur faran. Tillgängliga resurser för läkning och utveckling är begränsade.

Den förstnämnda är utan tvivel att föredra, medan den andra enligt vår erfarenhet tyvärr är alltför vanlig.
En stressrespons är en överlevnadsstrategi som finns i alla levande varelser. Dess grundläggande funktion är att snabbt mobilisera resurser för att effektivt ta oss ur en fara. Alla kroppens funktioner som inte är direkt kopplade till överlevnad ställs på sparlåga. Under lång tid har detta fungerat mycket väl. I modern tid har dock de faror vi upplever skiftat form.

Vi är utsatta för ett informationsinflöde som vårt nerv- system aldrig tidigare behövt hantera. Vi är i princip konstant informationsöverbelastade. Detta leder till att vår stressrespons är aktiverad, men ineffektiv när det handlar om att hantera sådana ofta imaginära ”faror”.

När vårt nervsystem är under kontinuerlig stress sker dessutom en tillvänjning och en normalisering relativt snabbt, dvs. vi upprätthåller den graden av stress-anspänning oavsett den behövs eller inte.

En konsekvens är att många människor med tydliga stressrelaterade tecken, såsom spänningar, stelhet, högt blodtryck och hög vilopuls, kalla händer etc., ändå inte upp- lever sig som stressade. En annan konsekvens är att när vi anpassar oss, dvs. kroppen blir kvar i hotfysiologi får det förr eller senare negativ effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Nära nog dagligen presenteras studier som visar att många av de symtom vi uppvisar i västvärlden är stress- och/eller livsstilsrelaterade. Ett symtoms viktigaste funktion är att vara en signal som hjälper oss att stanna upp och bli uppmärksamma på att någonting inte fungerar som det skall och att något måste förändras. Det är dessutom vanligt att ett symtom förstärks genom att en oro eller rädsla kopplas samman med symtomet.

Network Care

Network Care är en modell som utvecklats av den amerikanska kiropraktorn Dr. Donald M. Epstein sedan början av 1980-talet. Network Care är baserat på natur- och beteendevetenskapliga modeller, som även tar mentala och emotionella aspekter av hälsa i beaktande.

Syftet med Network Care är att hjälpa individer att hitta avslappning, kropps- eller självkännedom och trygghet. Detta är fundamentalt för att sedan kunna utveckla en större förmåga att vara flexibla och engagerade individer i en föränderlig och krävande miljö.

Network Care har som målsättning att underlätta vägen mot ökat och varaktigt välbefinnande och att bistå i processen att utveckla strategier för att uppnå detta.

Network Care består av två grundläggande arbetsredskap:

Network Spinal Analys (NSA) och Somato-Respiratorisk Integrering (SRI)

• Network Spinal Analys (NSA) är sprungen ur en kiropraktisk tradition. I NSA definierar vi fem olika grundläggande spänningsmönster som avspeglar sig i vår ryggrad och vår hållning. I NSA analyserar vi vilket stressrespons som klienten befinner sig i just nu.

Unikt med NSA är att vi istället för att åtgärda vad som är ”fel”, fokuserar på att det längs ryggraden finns områden som är tillgängliga, trygga och resursfyllda, så kallade ”Gateways”.

En lätt, specifik kontakt i ett sådant område ger nervsystemet möjligheten att bli uppmärksamt på och att självreglera de spänningsmönster vi befinner oss i. På så vis kan klienten förflytta sig från en stresshållning till en mer avslappnad

och resursfylld hållning.

Bränslet fungerar nu som en resurs som kan omvandlas och användas som en drivkraft till förändring i dess liv.

När klienten är i ett tillstånd som präglas av avslappning och trygghet blir det bränsle, som hittills varit ”upplåst” i form av spänningar i kroppen nu tillgängligt.

• Somato-Respiratorisk Integrering (SRI) definierar tolv tillstånd eller perspektiv som vi kan vara i och vi arbetar med övningar som är direkt kopplade till de olika perspektiven. SRI skapar en länk mellan kroppsupplevelse och andning. SRI är ett mycket viktigt redskap parallellt med NSA.

Med Network Care utvecklas två unika vågrörelser som möjliggör trygghet, avslappning och tillgängliggörande av resurser:

• Andningsvåg. En mjuk böljande rörelse genereras i hela ryggraden i relation till andningen

• Somato-psykisk våg. Spänningar frigörs genom fysisk eller emotionell ”rörelse”.

I forskning på NSA har det visat sig att tillgången till dessa vågrörelser har en direkt koppling till en persons upplevelse av ökat fysiskt, emotionellt och mentalt välbefinnande. Forskningen visade dessutom att NSA ger en påtagligt ökad stresstolerans och en ökad förmåga att göra hälsobefrämjande livsstilsförändringar.

De ”fyra årstiderna” i Network Care

Grundläggande för Network Care är förståelsen att en in- divid kan vara i olika skeenden i livet. Vi definierar fyra så kallade årstider, där varje årstid fyller sin funktion och utrycker sig på olika sätt i vår kropp, i vår inre och yttre dialog och i våra handlingar:

• Utforska/upptäcka (eng. Discover). Tid för att lära känna oss själva, att uppleva i relation till vår kropp och vår andning.


• Förändra/transformera (eng. Transform). Tid för att förändra, agera, hitta modet, att ta klivet.

• Uppvaknande (eng. Awaken). Tid för att inse vem vi är i ett vidare perspektiv, vilka gåvor vi har och hur vi skall kunna ge av dem.


• Integrera (eng. Integrate). Tid för att inse varje års- tids gåva, att kunna dansa mellan alla årstider.

De flesta av oss har säkerligen känt behovet att förändra något i våra liv, det kan vara ett beteende, ett perspektiv eller vår struktur. Trots otaliga försök, frustration och lidande, misslyckas vi ibland. Hur svårt är det att försöka förändra ett beteende (transformera) när vi i grunden inte har tillräckligt med kunskap/självkännedom (utforska). Hur skall vi kunna plantera ett frö när vi är i fel årstid?

I Network Care arbetar vi för att skapa en högre grad av medvetenhet om i vilken årstid vi befinner oss i och även i vilken vi behöver vara, vilket ger oss möjligheter att utvecklas både lättare och effektivare.

Reptilhjärnan eller frontalloben

När vi befinner oss i försvarshållning, eller stress, är de mer primitiva delarna av hjärnan - reptilhjärnan - mer aktiva och styr vårt beteende, medan de främre - frontalloben - är mer avstängda. Reptilhjärnans funktion är huvudsakligen riktad mot överlevnad och fortplantning.
Hjärnans frontallob är däremot en mycket viktig del av ett invecklat system av kognitiva processer och den har många kopplingar till olika områden i hjärnan. Avsikt, planering och målinriktat beteende kontrolleras i huvudsak av frontalloben. Ju mer utvecklad den här delen av hjärnan är, desto större är vår förmåga att träffa medvetna hälsobefrämjande val, känna empati och kärlek till oss själva och vår omgivning och vilja vara delaktiga och bidra med våra gåvor och talanger.

Ett av de huvudsakliga syftena med Network Care är just att hjälpa människor att förbättra kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. På så vis kan vi skifta från försvarshållning eller ”hotfysiologi” till en öppen tillitsfull hållning. En hållning som tillåter trygghet, medvetenhet, läkning och utveckling. En hållning som skapar fler möjligheter i relation till oss själva och vår omgivning.

Med andra ord hjälper Network Care oss att gå från att vara reptilhjärnestyrda till att vara frontallobsstyrda.

Med Network Care kan vi träna in bästa möjliga strategier för att träffa hälsobefrämjande val, skapa självkänsla, närvaro, trygghet, empati för oss själva och vår omgivning, en förmåga att tillfredsställande hantera och växa med livets utmaningar/stress och att lita på vår intuitiva förmåga.

Slutreflektion
Vi lever i en värld i ständig förändring, en förändring som går snabbare än någonsin. Att ha effektiva strategier för att hantera denna förändring är nödvändigt för att kunna göra medvetna, hälsobefrämjande val och fortsätta utvecklas. Om vi är trygga nog att uppleva det vi upplever utan att gå i försvar, har vi bättre möjlighet att anpassa oss och utvecklas. Network Care ger oss den möjligheten.

Referenser
A Retrospective Assessment of Network Care Using a Survey of Self-Rated Health, Wellness and Quality of Life Blanks RH, Schuster TL, Dobson M. Journal of Vertebral Subluxation Research, 1997; 1(4): 15-31

Rädslan Satt I Min Rygg. Artikel i tidskriften Hälsa Nr 10, oktober 2005, sid 98-102 (finns även på www.ryggrorelsen.se)

The Transition of Network Spinal Analysis Care: Hallmarks of a Client-Centered Wellness Education Multi-Component System of Health Care Delivery. Epstein D. Journal of Vertebral Subluxation Research, April 5, 2004; 1-7

Wellness lifestyles I: A theoretical framework linking wellness, health lifestyles, and complementary and alternative medicine. Schuster TL, Dobson M, Jauregui M, Blanks RH. Journal of Alternative and Complimentary Medicine. April 2004;10(2):349- 56. PMID: 15165416

Wellness lifestyles II: Modeling the dynamic of wellness, health lifestyle practices, and Network Spinal Analysis. Schuster TL, Dobson M, Jauregui M, Blanks RH. Journal of Alternative and Complimentary Medicine. April 2004;10(2):357-67. PMID: 15165417

bottom of page